* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ελπίδα, Αγάπη,Υγεία, Ειρήνη…ΔΥΝΑΜΗ... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Καλημέρα σας ................................ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018* ........
Επιμέλεια σελίδας: Πάνος Σ. Αϊβαλής, δημοσιογράφος, σύμβουλος έκδοσης της εφημ. "Αρκαδικό Βήμα" * ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: arkadikovima@gmail.com *

Τρίτη 19 Απριλίου 2011

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ από τον Αλέξανδρο Μητροπολίτης Μαντινείας και ΚυνουρίαςΑ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
Χάριτι Θεού
Μητροπολίτης Μαντινείας και  Κυνουρίας


        Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ν Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   

 

 

                                                          Πρός

                                          Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
                              τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας


Τέκνα μου ἐν  Κυρίῳ ἀγαπητά,

            Ἡ Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μοναδικό γεγονός τῆς Ἱστορίας τοῦ κόσμου καί διά τοῦτο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως, δίδει σ’ αὐτήν τήν προτεραιότητα καί τήν καθιστᾶ κορυφαῖο γεγονός τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας ἑορτολογίου.
            Τήν ἑορτάζει καί τήν πανηγυρίζει καί τήν θεωρεῖ «ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρι πανηγύρεων».
            Καί πράττει πολύ σωστά, γιατί ἡ Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ  μας ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καί τό θεμέλιο τῆς Πίστεώς μας, ὅπως μᾶς τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρώτη πρός Κορινθίους Ἐπιστολή του, «εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ Πίστις ἡμῶν», δηλαδή ἐάν ὁ Χριστός δέν εἶχε ἀναστηθῆ θά ἦσαν ὅλα μάταια καί ἄχρηστα.
            Αὐτήν, λοιπόν, τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς πού «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ἅδου τήν καθαίρεσιν καί ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν...», στρέφομε τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας πρός ὅλους ἐσᾶς τά πνευματικά μας παιδιά πού εὑρίσκεσθε ἐγγύς καί μακράν, τούς Κληρικούς καί τούς Λαϊκούς, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, τούς Ἄρχοντες καί τόν Λαό μας καί σᾶς εὐλογοῦμε, σᾶς στέλνομε τόν ἀναστάσιμο ἀσπασμό καί ὅλοι μαζί ἀναφωνοῦμε
Χ ρ ι σ τ ό ς   Α ν έ σ τ η !
                                                                                                    Διάπυρος, ἐν Χριστῷ  Ἀναστάντι, εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 
† Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ
                                                                                                    
                                                                                             Tρίπολις Άγιον Πάσχα 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου