* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ελπίδα, Αγάπη,Υγεία, Ειρήνη…ΔΥΝΑΜΗ... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Καλημέρα σας ................................ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018* ........
Επιμέλεια σελίδας: Πάνος Σ. Αϊβαλής, δημοσιογράφος, σύμβουλος έκδοσης της εφημ. "Αρκαδικό Βήμα" * ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: arkadikovima@gmail.com *

Κυριακή 15 Απριλίου 2012

ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΥΝΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ    ΚΑΙ   ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΕ Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ


                          Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί ΚυνουρίαςΤέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
          Ἑορτή ἑορτῶν ὀνομάζεται ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί δέν εἶναι μία ἁπλή ἑορτή, οὔτε ἕνα συνηθισμένο πανηγύρι, ἀλλά εἶναι ἡ πρώτη καί μεγάλη καί λαμπρότερη χριστιανική Ἑορτή, κατά τήν ὁποία προσκυνοῦμε καί εὐλογοῦμε τόν Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστόν, τόν μόνον ἀναμάρτητον πού μέ τόν Σταυρό, τόν θάνατο καί τήν ἔνδοξο Ἀνάστασί Του ἐλύτρωσε τόν κόσμο.
          Γι’ αὐτό ἀκριβῶς τόν λόγο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός στόν Κανόνα τῆς Ἀναστάσεως, τονίζοντας τήν ἐξαιρετική σημασία καί τό μεγαλεῖο τῆς Ἑορτῆς αὐτῆς, ξεσπᾶ σέ ἕνα πλῆθος θαυμαστῶν χαρακτηρισμῶν καί λέγει·
Αὕτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα,
ἡ μία τῶν Σαββάτων
ἡ βασιλίς καί κυρία
ἑορτῶν ἑορτή
καί πανήγυρις ἐστί πανηγύρεων,
ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.
Αὐτῆς δέ τῆς Ἑορτῆς, τῆς τόσο μεγάλης καί λαμπρῆς, κύριο καί χαρακτηριστικό γνώρισμα εἶναι ἡ χαρά καί τό φῶς. Ὅλα καί ὅλοι χαίρονται καί φωτίζονται ἀπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ ἄνθρωποι πού κατοικοῦμε στή γῆ, οἱ Ἄγγελοι πού εἶναι στόν οὐρανό καί οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν πού βρίσκονται στόν Ἅδη ζοῦμε ὅλοι μαζί μέσα στήν πλημμύρα τοῦ ἀναστάσιμου φωτός καί μαζί μέ τόν φωτισμένο ὑμνογράφο τῆς Ἐκκλησίας μας ψάλλομε πανηγυρικά·
Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,
οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια,
ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις
τήν Ἔγερσιν Χριστοῦ,
ἐν ᾗ ἐστερέωται.
Σ’ αὐτή,  λοιπόν,  τή φωτοπλημμυρισμένη  Ἑορτή  λαμβάνομε  μέρος  κι ἐμεῖς ὅλοι πού εὑρισκόμεθα μέσα στούς φωτόλουστους Ναούς τῶν πόλεων ἤ στά χαριτωμένα Ἐκκλησάκια τῶν χωριῶν μας μέ ἀναμμένες λαμπάδες καί καθαρές καρδιές, βρίσκομε τούς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ καί συναντοῦμε τίς ψυχές τῶν ἀγαπημένων μας νεκρῶν, ἀσπαζόμεθα μέ ἀγάπη τούς ἀδελφούς μας καί προσκυνοῦμε τόν Νυμφίον Χριστόν, ὅπως πάλι μᾶς λέγει ἡ Ἐκκλησία μας·
Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι,
τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος,
ὡς Νυμφίῳ,
καί συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι,
Πάσχα Χριστοῦ τό σωτήριον.
Σήμερα δέ πού ζοῦμε μέσα στήν πολύμορφη σύγχυσι τοῦ κόσμου καί τήν ἀκατάληπτη κρίσι τῆς Πατρίδος μας καί τόν ἐφιάλτη τῆς ἀνασφάλειας τῆς ζωῆς μας, τόν πανικό ἀπό τό φάσμα τῆς ἀνεργίας καί τό ἐνδεχόμενο τῆς πείνας, τῆς ὀχλοκρατίας καί τῆς ἀκυβερνησίας τοῦ τόπου μας, ἔχομε μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπό ποτέ ἄλλοτε νά ἀναζητήσωμε τόν Σωτῆρα Χριστόν καί στήν Ἑορτή τῆς Ἀναστάσεώς Του νά μή μείνωμε ἁπλοί θεατές, ἀλλά νά γίνωμε ἐνεργοί ἑορταστές καί κοινωνοί τοῦ ἁγίου Ποτηρίου Του, ὅπως πάλι ὁ ὑμνογράφος μᾶς παρακινεῖ·
Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος
τῆς θείας εὐφροσύνης
ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρα τῆς Ἐγέρσεως
Βασιλείας τε Χριστοῦ κοινωνήσωμεν
ὑμνοῦντες αὐτόν ὡς Θεόν εἰς τούς αἰῶνας,
ὥστε νά ζήσωμε τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν Δικαιοσύνην Αὐτοῦ μέ τή χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του.
χριστος ανεστη, ἀδελφοί μου.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

τριπολις
αγιον πασχα
           2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου